Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Valkea Homes Oy:n tietosuojaseloste.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Valkea Homes Oy

Yhteystiedot: Valkea Homes Oy Hyväntoivonkatu 8 A 44, 00220 Helsinki

Yhteyshenkilö: Niklas Lahti Yhteystiedot: Hyväntoivonkatu 8 A 44, 00220 Helsinki Puh +358 40 77 41 777

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

- rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen asiakkaille

- asiakassuhteen ja varausten jatkuva hoitaminen ja kehittäminen

- varausten maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

- rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen

- mahdollisten asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen

- asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja palvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti (mm. sähköpostitse ja tekstiviestien välityksellä; nk. Valkea Homes-konsernin uutiskirje, esim. vahvistus varauksen alkamisesta, palautekysely jne).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
- asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, osoitemaa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
- asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot. Netin palautelomake, nettipalaute, (sähkö)postilla saatu palaute ja reklamaatiot. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset (email, posti, puhelin).
- varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
- palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot
- asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
- lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot (uutiskirjeen postituslistalta poistaminen)
- tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten asiakasetujärjestelmiin sekä edun saamiseksi tarpeelliset tiedot
- harrastustiedot - muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen järjestelmän suorittamaan automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia asiakkaille/rekisteröidyille.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (varaus- ja ostoprosessin aikana). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Luottotiedot tarkistetaan palveluntuottajalta asiakkaan suostumuksella. Asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa kerätään asiakastyytyväisyyskyselyillä asiakkaan suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin henkilötietolain sallimassa laajuudessa (esim. suostumus tai toimeksianto sitä edellyttää). Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Valkea Homesin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Aluevaraamoilla, mökinomistajilla, mökin huoltajilla, avaintenantajilla ja siivoojilla on käyttöoikeus niihin asiakastietoihin, jotka kohdistuvat heidän omiin kohteisiinsa. Järjestelmään pääsee sisään vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka järjestelmän hallinnoija antaa yrityksen henkilöstölle tai palveluntuottajalle. Toimistoja valvotaan kulunvalvontajärjestelmällä. Rekisterissä olevat tiedot sijaitsevat Valkea Homesin suljetussa verkossa, joka on suojattu palomuurilla. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alaisia. Rekisterin julkisuus Valkea Homes konsernin asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (rekisteriseloste) on nähtävänä Valkea Homes Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Hyväntoivonkatu 8 A 44, 00220 Helsinki ja rekisterinpitäjän kotisivulla www.valkeahomes.fi

Tiedonkeruu

Henkilötietoja kerätään asiakkaan tehdessä mökkivarauksia sekä kerättäessä henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, asiakaskyselyistä sekä arvonta- ja kilpailuvastauksista, asiakastietojen päivityksistä sekä laskutuksesta ja maksunvalvonnasta.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaan oikeus tarkastaa tietonsa

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa ja puhelinnumeronsa. Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee. Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Asiakkaan oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Lomarenkaalle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Siltä osin kuin asiakas voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Kirjallisen korjauspyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröity asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Lomarenkaalle yllä mainittuun osoitteeseen.

Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei asiakkaan käsityksen mukaan ole toiminut EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.